Technique & Kata

kobudo

W.O.F. Kata
Okinawa Kobudo

Kata

Bo

Bo Kihon Ichi
Bo Kihon Ni
Shushi No Kon
Choun No Kon
Sakugawa No Kon
Chikin Bo
Shishi No Kon

Sai

Sai Kihon Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ni
Chinbaru No Sai

Tonkuwa

Tonkuwa Kihon Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai Ni

Nunchaku

Nunchaku Dai Ichi
Nunchaku Dai Ni

Kama

Kama Nuti
Shimotsuki Kama

Sansetsukon

Hakuho

Eku

Chikin Hakachu No Eku Di

Jo

Jo Jutsu

Nunti

Nunti No Kata

Kue

Kue No Kata

Timbei

Timbei No Kata

Suruchin

Suruchin No Kata

Tetcho

Tetcho No Kata

Tekko

Tekko No Kata