Technique & Kata

karate

W.O.F. Kata
Okinawa Shorin-Ryu Karate Do

Kata
Fukyugata Ichi(Shoshin Nagamine)
Fukyugata Ni(Chojun Miyagi)
Naihanchi Shodan(Anko Itosu)
Naihanchi Nidan(Anko Itosu)
Naihanchi Sandan(Anko Itosu)
Pinan Shodan(Anko Itosu)
Pinan Nidan(Anko Itosu)
Pinan Sandan(Anko Itosu)
Pinan Yondan(Anko Itosu)
Pinan Godan(Anko Itosu)
Itosu Passai(Anko Itosu)
Matsumura Passai(Sokon Matsumura)
Kushanku Sho(Anko Itosu)
Kushanku Dai(Sokon Matsumura)
Chinto(Sokon Matsumura)
Gojushiho(Sokon Matsumura)
Hakkaku(Go Kenki)