World Oshukai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation
World Oshukai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation
World Oshukai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation News Contact Offer Schedule Links

SENSEI CHINEN
WORLD ORGANIZATION
SYMBOLISM OF WOF
COUNTRY BRANCH
OKINAWA SHORIN-RYU
LINEAGE
TECHNIQUE & KATA
OKINAWA KOBUDO
LINEAGE
TECHNIQUE & KATA

Kobudo

W.O.F. Kata
Okinawa Kobudo

Kobudo

Bo
Bo Kihon Ichi
Bo Kihon Ni
Shushi No Kon
Choun No Kon
Sakugawa No Kon
Chikin Bo
Shishi No Kon

Sai
Sai Kihon Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ni
Chinbaru No Sai

Tonkuwa
Tonkuwa Kihon Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai Ni

Nunchaku
Nunchaku Dai Ichi
Nunchaku Dai Ni

Kama
Kama Nuti
Shimotsuki Kama

Sansetsukon
Hakuho

Eku
Chikin Hakachu No Eku Di

Jo
Jo Jutsu

Nunti
Nunti No Kata

Kue
Kue No Kata

Timbei
Timbei No Kata

Suruchin
Suruchin No Kata

Tetcho
Tetcho No Kata

Tekko
Tekko No KataCopyright © 2021, World Oshukai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation
website by Mateusz Staniszew